TURIZMO PASLAUGOS UŽSAKYMO SĄLYGOS

Sąlygos galioja nuo 2024.04.22

Atsisiųsti PDF dokumentą

1. Prekiautojas įsipareigoja organizuoti turistui (-ams) turizmo paslaugą (apgyvendinimo paslaugą, pervežimą etc.) pagal sutartį arba programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.

2. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už turizmo paslaugą: jei užsakymas sudaromas, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 10 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei užsakymas sudaromas, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą užsakyme įtvirtintą paslaugos kainą.

3. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, užsakymas netenka galios. Tokiu atveju turistas privalo atlyginti prekiautojo patirtus nuostolius.

4. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas užsakymą, gavo paslaugą aprašančią medžiagą (rašytinį dokumentą arba internetinę nuorodą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu užsakymo priedu. Informacija gali keistis. Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie prekiautojo internetinį puslapį www.teztour.lt, kuriame skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie įsigyjamą turizmo paslaugą.

5. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, prekiautojas turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

6. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą, nepaisydamas to, kad prekiautojas jau pradėjo jį vykdyti. Šiuo atveju turistas turi atlyginti prekiautojo nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti užsakymą iki pranešimo apie užsakymo nutraukimą gavimo iš turisto momento.

7. Užsakymo pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašytas užsakymas netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują užsakymą, prekiautojas turi grąžinti turistui pinigus už netekusį galios užsakymą.

8. Jeigu turistui atvykus į paskirties vietą paaiškėja, kad įsigyta paslauga negalės būti suteikta, prekiautojas įsipareigoja pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą užsakyme nurodytam terminui. Jeigu prekiautojas dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, prekiautojas grąžina turistui pinigus už nesuteiktą paslaugą.

9. Prekiautojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju prekiautojas turi grąžinti turistui už paslaugą sumokėtus pinigus, arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcingą jų dalį.

10. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuotolinės sutarties atsisakymo išimtį, turistas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties.

11. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama tik pagal šiame užsakyme ir jo prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas užsakymo sąlygas.

12. Turisto teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir šis užsakymas. Prekiautojas privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Prekiautojui gavus pretenziją, tačiau su formos ar turinio trūkumais, nepasirašytą, paduotą neįgalioto asmens, nepridėjus poziciją pagrindžiančių įrodinėjimo priemonių ar pan., prekiautojas turi teisę paprašyti turistų pateikti pretenzijos išnagrinėjimui reikalingas įrodinėjimo priemones arba ištaisyti kitus trūkumus. Esant tokiai situacijai, terminas motyvuoto rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo nurodytų dokumentų ir/arba formos trūkumų ištaisymo gavimo dienos.

13. Ginčai dėl užsakymo netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

14. Turistas yra informuojamas, kad užsakymo vykdymo tikslu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenų tvarkymo reikalauja teisinės prievolės), priekiautojas UAB „Tez Tour“, į.k. 111813515, Panerių g. 39, Vilnius, info@teztour.lt, tel. +370 5 2121101, kaip duomenų valdytojas tvarkys turisto/naudos gavėjo asmens duomenis. Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir  10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti užsakymą arba siekiant imtis veiksmų turisto prašymu prieš sudarant užsakymą; duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas).

15. Užsakymo vykdymo tikslu prekiautojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, kredito/debeto kortelių arba kitus mokėjimų duomenis, informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems turistams, kuriems tai aktualu).

16. Turistas susisiekęs su prekiautoju, kuris nustato jo asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo teises:
- gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
- susipažinti su prekiautojo tvarkomais savo asmens duomenimis;
- reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
- reikalauti ištrinti duomenis ("teisė būti pamirštam");
- reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
- teisę į duomenų perkeliamumą;
- reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

17. Turistas manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

18. Prekiautojas siekdamas užtikrinti tinkamą užsakymo vykdymą turi teisę perduoti turisto asmens duomenis prekiautojo vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros ir kitas paslaugas. Prekiautojas patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.

19. Prekiautojas gali atskleisti ir perduoti asmens duomenis už ES ribų tretiesiems asmenims, kuriuos prekiautojas pasitelkia užsakytų paslaugų įgyvendinimui ir administravimui. Bendrovė įpareigoja tokius trečiuosius asmenis jiems perduotus asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir saugiai.

20. Prekiautojas privalo pateikti turisto asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti prekiautojo teises arba prekiautojo klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

21. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl prekiautojui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Turistas teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti prekiautojui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

22. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje www.teztour.lt. Turistas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika.

23. Užsakymas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną prekiautojui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties priedai: paslaugą aprašanti medžiaga.

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku